Argès is de specialist op het gebied van re-integratie trajecten!

 

Klachtenregeling

1. Inleiding
 
Argès Mens & Werk BV, hierna te noemen: “Argès” staat in de relatie naar klager en opdrachtgevers voor heldere afspraken en open en eerlijke communicatie. De aard van de dienstverlening binnen de wereld van re-integratie blijft altijd mensenwerk. In deze benadering hecht Argès aan zorgvuldigheid. Toch valt het nooit helemaal uit te sluiten dat een klager niet tevreden is over de dienstverlening. Voor de borging van een goede klachtenbehandeling heeft Argès een klachtenreglement opgesteld. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op die klachten, die voortkomen uit de dienstverlening op het gebied van re-integratie.
 
Een keer per kwartaal overlegt Argès over het aantal binnengekomen klachten in het kader van de re-integratie. Dit geldt voor alle klachten op het gebied van re- integratie, waarbij onderscheid wordt gemaakt welke klachten wel en niet in behandeling zijn genomen, welke wel en niet binnen de gestelde termijn zijn afgehandeld.
 
De klachtenprocedure re-integratie wordt opgenomen in het processenhandboek van Argès, teneinde een optimale klachtenafhandeling te kunnen borgen in zijn werkprocessen.
 
2. Publicatie
 
Het klachtenreglement wordt standaard aan iedereen voor wie een re-integratieplan dan wel Plan van Aanpak wordt gemaakt in het kader van een opdracht voor Argès. Op de website van Argès is het mogelijk het klachtenreglement in te zien.
 
3. Definities
 
Klacht: “Een schriftelijke ingediende uiting, waarbij de indiener direct de uiting doet dat Argès betrekking heeft op het niet op de juiste wijze doen, dan wel het nalaten van acties in het kader van het re-integratietraject, die betrekking hebben op de technisch-inhoudelijke uitvoering van het traject dan wel gedragingen op niet-correcte wijze richting de persoon”
 
Klager: de persoon die voornemens is de klacht te uiten, dan wel heeft geuit
 
Indiener: degene die de klacht indient in schriftelijke vorm indient
 
Kwaliteitscoördinator: functionaris van Argès die zich binnen de organisatie bezighoudt met kwaliteitsmanagement, waaronder klachtafhandeling.
 
Directie: de directeur van Argès
 
4. Indienen klachten
 
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en worden verstuurd naar: Argès, t.a.v. de directie, Postbus 28, 3330 AA Zwijndrecht
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 
 
5. Termijn
 
Klachten kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6 maanden na het moment van handelen of nalaten van Argès, dan wel vanaf het moment dat de klager redelijkerwijs daarvan kennis had kunnen nemen.
 
6. Procedure
 
6.1 Coördinatie klachtenbehandeling re-integratie.
 
De coördinatie van de klachtenbehandeling is in handen van de kwaliteitscoördinator binnen
Argès.
 
6.2 Behandeling
 
a.   Binnen een week na ontvangst van de klacht door de Directie wordt de ontvangst schriftelijk aan de klager bevestigd en wordt hij/zij schriftelijk over het verdere verloop van de procedure ingelicht.
b.   Indien de klacht betrekking heeft op de directie van Argès zelf, in de hoedanigheid van uitvoerder van het re-integratietraject, neemt de Kwaliteitscoördinator van Argès de behandeling van de klachtenprocedure over.
c.   Klager ontvangt binnen drie weken na ontvangst van de klacht van de Directie van Argès schriftelijk bericht over de afhandeling van de klacht, dan wel de stand van zaken in de afhandeling en de verwachte datum waarop definitief bericht aan de klager wordt verzonden.
d.   Is de klacht niet binnen zes weken na ontvangst afgehandeld, dan wordt de klacht geacht niet tot tevredenheid van de klager te zijn afgehandeld. Indien nader onderzoek nodig is vanuit Argès, dan kan Argès gemotiveerd aangeven wat nodig is om te komen een bevredigende  lachtenafhandeling
e.   Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de klager bericht na uiterlijk vier weken na indienen van de klacht.
 
6.3 Beroep
 
Is de klager niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kan hij/zij zijn/haar beroep vervolgens binnen zes weken schriftelijk voorleggen aan de directie van Argès. De kwaliteitscoördinator handelt het beroep binnen zes weken nadat dit aan haar is voorgelegd af. Indien nader onderzoek nodig is, kan Argès gemotiveerd aangeven welke termijn het nodig heeft om de klacht naar tevredenheid af te handelen.
 
 
7. Geschillenregeling
 
Een klager kan, indien de klacht of het beroep niet tot tevredenheid is afgehandeld door Argès, gebruik maken van de mogelijkheid de klacht door te leggen bij de diverse externe instanties.
 
Aan de behandeling van het geschil door een externe instantie kunnen kosten zijn verbonden.