1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Argès;
Werkzaamheden: alle door Argès Mens & Werk B.V. (hierna Argès) ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, onder andere op gebied van advies, bemiddeling en coaching.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Argès en Overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen (hierna: Overeenkomst(en) tussen Argès en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende Werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische Overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3. Voor zover de Overeenkomst tussen Argès en Opdrachtgever ziet op door Argès te leveren diensten of producten van derden, zijn de leverings-, service- en licentievoorwaarden van deze derde(n) van overeenkomstige toepassing. In dat geval zal Argès op verzoek de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden gratis aan Opdrachtgever verstrekken. De toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden van deze derden kan nooit leiden tot een uitbreiding van de aansprakelijkheid van Argès zoals neergelegd in artikel 10 van deze Voorwaarden.

1.4. Argès wijst uitdrukkelijk eventuele door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand. Mochten deze algemene voorwaarden van Opdrachtgever toch van toepassing worden verklaard, dan prevaleren bij tegenstrijdigheid van deze Voorwaarden met die van Opdrachtgever de onderhavige Voorwaarden.

1.5. Afwijkingen van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en/of van deze Voorwaarden binden Argès alleen als deze schriftelijk worden overeengekomen.

1.6. Als één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze Voorwaarden of een onderdeel van de onderliggende Overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding of de bedingen van deze Voorwaarden in stand, c.q. blijft de onderliggende Overeenkomst in stand. Partijen zullen dan voor de nietige of vernietigde passage een regeling treffen die de strekking van de onderliggende Overeenkomst dan wel deze Voorwaarden het dichtst benadert.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1. Alle offertes van Argès zijn vrijblijvend en herroepbaar. Ze hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.

2.2. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Argès een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Mondelinge Overeenkomsten en afspraken binden Argès niet, totdat deze door Argès schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. De in offertes opgegeven beschrijvingen van de te verrichten Werkzaamheden zijn indicaties, waaraan Opdrachtgever geen recht kan ontlenen en die daarom voor Argès niet bindend zijn. Eventuele afwijkingen kunnen uitsluitend in geval van opzet of grove schuld van Argès een grond voor aansprakelijkheid vormen, onverminderd hetgeen in artikel 10 over de aansprakelijkheid is bepaald.

3. Uitvoering van de Werkzaamheden

3.1. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, die Argès naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte nakoming van de overeenkomst vereist is, aan Argès te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Argès verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.2. Alle door Argès opgegeven termijnen zijn streeftermijnen, die bij benadering zijn vastgesteld en Argès niet binden.

3.3. Argès is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten zolang Opdrachtgever jegens Argès niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

3.4. Argès is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Prijzen en tarieven

4.1. Tenzij nadrukkelijk anders bepaald zijn de door Argès (in een offerte) opgegeven prijzen en tarieven netto, exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de orderbevestiging genoemde Werkzaamheden.

4.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen brengt Argès bij annulering van Werkzaamheden door Opdrachtgever tot 5 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden 50% van de daarmee verband houdende vergoeding in rekening. Indien binnen 5 dagen voor aanvang wordt geannuleerd of indien er sprake is van een no-show, kan het volledige bedrag worden doorbelast.

5. Annulering en inhalen bijeenkomsten door de deelnemer

5.1 Hoewel het inhalen van gesprekken, trainingen, testen, bijeenkomsten en workshops in principe mogelijk is, dient de deelnemer aan het traject zich te houden aan de met de coach gemaakte afspraken, met uitzondering van situaties van overmacht.

5.2. Het afmelden voor een bijeenkomst of individuele sessie dient minimaal 72 uur vooraf, schriftelijk (per e-mail) bij administratie@ Argès.nl te geschieden.

5.3 Argès behoudt zich het recht voor om bij deelnemers die zich korter dan 72 uur voorafgaand aan een bijeenkomst, gesprek, test of workshop afmelden, of zonder bericht niet verschijnen, deze sessie niet, of pas op een later tijdstip in het traject, te laten inhalen. Argès behoudt zich in bovengenoemde situatie tevens het recht voor om, na overleg met de Opdrachtgever, ingehaalde bijeenkomsten en/of coachmomenten aanvullend in rekening te brengen.

6. Niet-toerekenbare Tekortkoming (Overmacht)
Ingeval van tijdelijke overmacht is Argès gerechtigd de termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden verricht en/of zaken moeten worden geleverd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot verrichting en/of tot levering geldt.

7. Betaling

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen door Opdrachtgever plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting.

7.2. Opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op Argès, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

7.3. Ingeval van niet (tijdige) betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist en is Argès gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Argès zal in dit geval voorts gerechtigd zijn naast betaling van hoofdsom en rentebetaling van alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt van Opdrachtgever te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500, – (vijfhonderd euro). Ingeval Opdrachtgever een consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de wettelijke normering van incassokosten van toepassing. De incassokosten zijn exclusief btw.

8. Reclames en klachten

8.1. Indien niet binnen een termijn van 14 kalenderdagen tegen een door Argès verzonden factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie met Argès correct weer te geven.

8.2. Opdrachtgever dient klachten over de verrichte Werkzaamheden binnen 30 werkdagen nadat de Werkzaamheden zijn beëindigd aan Argès schriftelijk en met redenen omkleed te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Argès ter zake van gebreken c.q. fouten vervalt.

8.3. Argès is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien Opdrachtgever niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens Argès is nagekomen en ook niet in het geval dat Opdrachtgever dan wel derden al dan niet op last van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Argès, enige wijziging aan de door Argès geleverde informatie hebben aangebracht of hebben verricht.

8.4. Indien de klacht gegrond is, zal Argès naar eigen keuze, hetzij het factuurbedrag aanpassen, hetzij de betreffende Werkzaamheden verbeteren of opnieuw verrichte

9. Niet-nakoming en ontbinding

9.1. Argès is gerechtigd, onverminderd de aan Argès overigens krachtens de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, waaronder met name het recht nakoming en/of schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten dan wel deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
Opdrachtgever tekortschiet in enige van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, ter zake waarvan Opdrachtgever voorafgaand deugdelijk door Argès in gebreke is gesteld, doch Opdrachtgever gedurende een periode van tien werkdagen nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen;
Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of Opdrachtgever aan zijn crediteuren een (buitengerechtelijk) akkoord aanbiedt; als Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt; Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt; beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever.

9.2. De ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij
Opdrachtgever een termijn van tien werkdagen wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.3. In de in lid één genoemde gevallen zijn alle door Opdrachtgever nog verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente, schade en kosten, onmiddellijk en volledig opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen betalingsregelingen.

10. Aansprakelijkheid en inspanningsplicht

10.1. Argès is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Opdrachtgever geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.

10.2. Bij de uitvoering van onze diensten verricht Argès gedurende de overeengekomen periode inspanningen gericht op het bewerkstelligen van de doelstellingen zoals overeengekomen in de offerte, mantelovereenkomst en/of opdrachtbevestiging. Onder meer omdat onze dienstverlening ook afhankelijk is van externe factoren gaat Argès in geen geval een resultaatverplichting aan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

10.3. Argès is niet aansprakelijk voor directe schade die door of tijdens de uitvoering van Werkzaamheden ingevolge de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst wordt veroorzaakt, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Argès.

10.4. Argès is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook geleden indirecte schade, zoals onder meer bedrijfsschade, bedrijfsstoring, het verloren gaan van gegevens, bedrijfsonkosten en derving van inkomsten en/of winst.

10.5. Iedere aansprakelijkheid van Argès jegens Opdrachtgever ten aanzien van welke schade dan ook is per schadegeval/gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen als één schadegeval/gebeurtenis geldt, beperkt tot het te zake van de Overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd, door Opdrachtgever aan Argès betaalde totaalbedrag (exclusief BTW) doch in ieder geval niet hoger dan het verzekerd bedrag onder de door Argès afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beperking is van toepassing ongeacht de vorm van aansprakelijkstelling.

10.6. Alle schadeclaims moeten op straffe van verval daarvan binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij Argès zijn gemeld.

11. Geheimhouding

11.1. Argès en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, een uitspraak van de rechter, een overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaar makende partij voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en inhoud van de openbaarmaking.

11.3 Argès behoudt zich het recht voor om alle door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie te betrekken in een civiele, tucht- of strafprocedure.

11.4 De geheimhouding, zoals omschreven in dit artikel, blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle met Argès gesloten Overeenkomsten, alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen Argès en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. De rechter van de vestigingsplaats van Argès is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Argès gesloten
Overeenkomsten.

Deze Voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2021.

Argès Mens & Werk
Noordeinde 103 • 3341 LW  Hendrik-Ido-Ambacht • t 085-0770090 • www.arges.nlDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.