Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
Argès Mens & Werk B.V, hierna te noemen Argès, hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw gegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en zoals in de Wet SUWI is bepaald. In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.
Wanneer u vragen heeft die niet in dit document worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Argès
Deze privacyverklaring geldt voor Argès B.V., kantoorhoudend te Hendrik-Ido-Ambacht

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze altijd correct en actueel te houden.

Wanneer we gegevens verzamelen
In de volgende gevallen mogen we uw gegevens bewaren en verwerken:

 • Als u Argès toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Argès rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Argès is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Argès of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons hebt verstrekt;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten;
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre- employment screening;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij uw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer aan u specifiek kunnen koppelen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen
Argès kan als u werkzoekende of cliënt en/of zakelijke relatie bent van Argès, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Nationaliteit, BSN, een eventuele werkvergunning;
 • Intakeformulier en getekende Formulier machtiging persoonsgegevens;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen, assessments en/of persoonlijkheidsprofielen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Opdrachtformulieren, Inkooporders, Besluiten UWV, Opdracht tot levering UWV, Beschikkingen UWV en getekende offertes en werkplannen van opdrachtgevers en/of toeleveranciers zoals UWV, gemeente en werkgevers;
 • Re-integratieplannen, loopbaanplannen, coaching plannen die door Argès zijn opgesteld;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, functioneringsverslagen, tussentijdse- en evaluatieverslagen, getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Verwerkingsregister
Het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (ontvangen, bewaren en doorgeven) is overzichtelijk terug te vinden in ons verwerkersregister. Hierin wordt per fase aangegeven wat wij bewaren.

Delen met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat uw rechten zijn
U heeft het recht om:

 • de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • bezwaar in te dienen tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan te vullen;
 • uw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen u op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
 • uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van uw gegevens hiervan op de hoogte).

U kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij u daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op uw verzoek reageren. Voor de behandeling van uw verzoek brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.
U kunt daarnaast over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Digitale gegevens zijn in een beveiligde cloud omgeving met 2-staps authenticatie beveiligd en opgeslagen. Clientgegevens op papier worden in een met sleutel afgesloten dossierkast opgeborgen.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bewaartermijn
Argès bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen (AVG verwerkingstermijn).
Indien het bewaartermijn  is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen twee jaar uit het bestand verwijderd en vernietigd en  Indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt.

Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd tot 2 jaar na het bewaartermijn is verstreken. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale en medische bewaarplichten), of in geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Inbreuk op persoonsgegevens
Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk (data-lek) op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie). Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten of vrijheden, dan stellen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. We delen u mee:

 • De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;
 • De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor u;
 • Bij wie u aanvullende informatie kunt krijgen.


Data-lek
We spreken van een data-lek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. In de meeste gevallen gaat het om verkeerd verzonden e- mail met privacygevoelige informatie, verlies of diefstal van een laptop, zakelijke telefoon, USB-stick, aktetas of schrijfmap met cliënt gevoelige informatie.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Cookiebeleid

In kaart brengen websitebezoek
Wij analyseren het gebruik van onze website www.arges.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP- adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookiebeleid

Gebruik van cookies door Argès
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over onze bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond onze diensten en onze groepsmaatschappijen. Maar ook als u bij ons bent ingelogd, kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en onze website content op basis van wat Analytics aan informatie aanreikt te kunnen aanpassen. Daarnaast gebruiken we cookies van social medianetwerken zoals LinkedIn, Facebook en Twitter om social media integratie op onze website mogelijk te maken.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Argès en andere websites
Op onze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Contactgegevens
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. • Telefoon: 085-0770090 • Internet: www.arges.nl

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
Bekijk het 'bevoegdheden-personeel' schema, wie en waarom persoonsgegevens kunnen inzien bij Argès.

Download het Machtiging Persoonsgegevens formulier.

Arges | Mens & Werk

Wij bieden ondersteuning en maatwerk

Persoonlijke aanpak

Geen lange wachttijden

Vakkundig en betrouwbaar

Respectvol naar de werkgever en werknemer.